Udine 1000, 1978 - Spirit of Tradition Yacht

GOLETTA MARCONI O BERMUDIANA

Udine 1000, 1978 - Spirit of Tradition Yacht