Eleonora, 2000 - Spirit of Tradition Yacht

GOLETTA AURICA

Eleonora, 2000 - Spirit of Tradition Yacht